Şube Kadın Meclisi Toplantısı Yapılacaktır

9 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 14.00'de Eğitim Sen 'de Şube Kadın Meclisi Toplantısı yapılacaktır. Gündem aşağıda belirtilmiştir.

Kadın üyelerimizin katılması önemlidir.

 

Gündem :

1-Bilgilendirme

2-3.Kadın Kurultayı Yönergesinin okunarak Kurultaya dair konu başlığı önerilerinin belirlenmesi

3-KESK  içinde Cinsel Tacize Karşı Politika Tutum belgesinin taslak metnin okunup öneri ve değerlendirmelerin yapılarak zenginleştirilmesi

4-19-20 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacak olan KESK Kadın Meclisine şubemizden doğru gidecek kadın üyenin seçilmesi

5- Yapılacak etkinlik ve çalışmaların planlanması

6-Değerlerdirme

(3.Kadın Kurultayı Yönergesi ve Cinsel Tacize Karşı Politika Tutum Belgesinin taslak metni aşağıdadır. )

 

EĞİTİM SEN

3. KADIN KURULTAYI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, YAPILANMA VE TANIMLAR

AMAÇ:

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Kadın Kurultayı’nın oluşumu, çalışması ve işleyişine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Yönerge; Kadın Kurultayı’nın oluşumu, çalışması ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 - Bu Yönerge Eğitim Sen 9. Olağan Genel Kurulu’nda alınan “Kadın Kurultayı’nın yapılması kararı ve tüzük hükümlerine dayanılarak” hazırlanmıştır.

YAPILANMA

MADDE 4– Kadın Kurultayının yapılanması aşağıdaki gibidir.

Eğitim Sen Merkezi Yürütme Kurulu

Merkez Düzenleme Kurulu

Şube Kadın Komisyonları ve

Danışma Kurulu

MADDE 5 –Bu yönetmelikte geçen Danışma Kurulu Kadın Kurultayı’nın yapılması kararı ve tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 6 –Bu yönergede geçen

“Sendika” Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(EĞİTİM SEN)’i; “MYK” Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(EĞİTİM SEN) Merkez Yürütme Kurulunu;  “Şube”, Eğitim Sen Şubeleri ve İl Temsilcilikleri; “Genel Kurul” Eğitim Sen Merkez Genel Kurulu’nu; “Kurultay”, Kadın Kurultayı’nı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURUL VE KOMİSYONLAR

MERKEZ DÜZENLEME KURULU

MADDE 7 –Merkez Düzenleme Kurulu; Ankara Şubelerinin Kadın Sekreterleri ile Ankara Şubelerindeki gönüllü 2 üyeden ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri tarafından belirlenen 5 akademisyenden oluşur. Merkez Düzenleme Kurulu; Kurultay’a giden süreçte organizasyonları yapmak; kişi ve kurumlarla ilişkileri düzenlemek; yazıları, tebliğleri dosyalamak, yayına hazır hale getirmek; konu başlıklarına ilişkin özet raporları hazırlamak; arşiv çalışmalarını yürütmek ve sonuçlandırmak; şube kadın komisyonlarının çalışmalarını izlemek ve desteklemek; kurultay sonrasında Kurultay Raporu’nu basıma hazırlamak Merkez Düzenleme Kurulu’nun görevleridir.

.

ŞUBE KADIN KOMİSYONLARI

MADDE 8 – Şube Kadın Meclislerinde belirlenen gönüllü kadın üyelerden oluşan Şube Kadın Komisyonları, Kadın Kurultayı’nın konularıyla ilgili tebliğ hazırlar, koşulları uygun olan şubeler Kadın Forumu yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURULTAY’IN AMACI, OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ

KURULTAY’IN AMACI

MADDE 10 – Eğitim emekçisi kadınların özgün ihtiyaçlarının tespiti, eğitim alanında ve sendikada kadınların güçlendirilmesi, karar ve yönetim organlarındaki temsil oranlarının ve etkinliklerin arttırılması, eğitimde cinsiyetçi politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması, hem sendikal hem toplumsal alanda kadınların örgütlenmesini güçlendirecek olumlu eylem politikalarının geliştirilmesini sağlayıcı yönde görüş ve öneriler oluşturmak ve kamuoyu gündemine sunmaktır.

KURULTAY’INOLUŞUMU (KURULTAY delegeleri)

MADDE 11 –Kurultay delegeleri çağrılı, seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

a) Çağrılı Delegeler: Merkez Kadın Sekreteri’nin önerisiyle MYK tarafından belirlenen kurumları temsilen katılan ve MYK’nın ismen çağırdığı kişilerden oluşur.

b) Doğal Delegeler:

- Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri ve Kadın Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

- Merkez Düzenleme Kurulu üyeleri

- Şube Kadın Sekreterleri

c) Seçimle Gelen Delegeler; Şube Kadın Meclisi üyeleri arasından seçilmek üzere; belirlenen sayıda delege seçimi ile yapılır. Şubelere ayrılan delege sayısından fazla aday olması halinde Şube Kadın Meclisi en geniş katılımlı üye sayısı ile toplantı yaparak aday delegeler arasından seçim yapar.

- Üye sayısı 1’den 400’e kadar olan şubelere 1 kadın,

- Üye sayısı 400’den 800’e kadar olan şubelerde 2 kadın,

- Üye sayısı 800’den 2000’e kadar olan şubelerde 3 kadın,

- Üye sayısı 2000’den 4000’e kadar olan şubelerde 4 kadın,

- Üye sayısı 4000 üzeri olan şubelerde 5 kadın delege belirlenir.

ONUR KONUKLARI

MADDE 12 –MYK’nın belirlediği kurumların, örgütlerin temsilcileri ve birey olarak çağrılan kişilerdir. Kurultay’da konuşma hakkı Divan tarafından belirlenir.

DİNLEYİCİLER

MADDE 13 – Eğitim Sen üyeleri, KESK’e bağlı sendikaların üyeleri ve olanaklar ölçüsünde ilgi duyan herkes Kurultay’a dinleyici olarak katılabilir.

KURULTAY GÜNDEMİ

MADDE 14 – Kurultay’ın gündem taslağı Merkez Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanır ve MYK’ya sunulur.

KURULTAY HAZIRLIKLARI

MADDE 15 - Kurultay hazırlıkları Merkez Düzenleme Kurulu tarafından yürütülür.

KURULTAY’IN ÇALIŞMA İLKELERİ VE YÖNTEMİ

MADDE 16 – Kurultay’ın ilke ve yöntemleri;

a) Tüm Kurultay çalışmalarını yürütmek üzere 5 kişilik bir Divan Kurulu oluşturulur. Divan Başkanı, Divan Başkanı Yardımcısı ve delegeler arasında 3 rapor yazıcı olmak üzere Divan Kurulu seçimle oluşturulur. Divan Kurulu, gündemi Kurultay’a sunar, onaylatır ve Kurultay’ın gündeme uygun olarak yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

b) Merkez Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanan bildirge özet raporları kürsüden okunarak delegelere sunulur.

c) Kurultay’da görüşülecek atölyelere ilişkin Kurultay’ın birinci günü Merkez Komisyonu ve Kurultay delegelerinden “Kurultay Komisyonları” oluşturulur.

d) Kurultay komisyonları açık oyla 1 kolaylaştırıcı, 1 kolaylaştırıcı yardımcısı ve üç rapor yazıcı seçer ve kurultay çalışmalarını başlatırlar ve çalışmalar eş zamanlı olarak sonuçlandırılır.

e) Kurultay komisyonları raporlarını Kurultay’a kürsüden sunar, yapılan tartışmalar sonucunda öneri ve eleştiriler ışığında çoğunluk görüşleri rapor, azınlık görüşleri de ekli olarak Kurultay delegelerinin oylarına sunulur.

f) Tartışmalar Kurultay delegeleri ile yapılır.

g) Kurultay’ın sonuç bildirgesini hazırlamak üzere Kurultay’ın ilk günü 5 kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi Kurultay delegelerinin görüş ve oylarına sunulur. Sonuç Bildirgesi Kurultay’ın son günü yayınlanır ve gerekli yerlere ulaştırılır.

KARAR ALMA YÖNTEMİ

MADDE 17 -  Kurultay’da karar almada ikna olma ve ortaklaşma esas alınır. Oylama yapıldığı durumlarda ise oy çokluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği durumuna Divan Başkanı’nın desteklediği görüş kabul edilir. Durum tutanaklarda belirtilir.

KURULTAYKARARLARININ YAYINLANMASI

MADDE 18 - Kurultay’da alınan kararlar ve sunulan bildirgeler Kurultay’ın bitiminden itibaren en geç dört ay içerisinde yayınlanır. Alınan kararlar basına ve kamuoyuna açıklanır.

YETKİ VE SORUMLULUK

MADDE 19 – Kadın Kurultayı’nı düzenleme ve sonuçlandırma yetki ve sorumluluğu Eğitim Sen MYK’sına aittir.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 KESK CİNSEL TACİZE KARŞI POLİTİKA BELGESİ

(TASLAK METİN)

 

AMAÇ

Cinsel taciz, cinsiyet ayrımcılığının bir parçasıdır ve farklı biçim ve düzeylerde de olsa toplumsal yaşamın her alanında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Cinsel taciz, maruz kalanlar açısından doğurduğu olumsuz sonuçlardan dolayı suç kapsamında değerlendirilmekte ve ceza konusu edilmektedir. Taciz suçu daha çok kadınlara karşı bir ayrımcılık biçimi olarak işlenmekle birlikte, farklı cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelim sahiplerine de yöneltilmektedir.

Bu politika belgesinin amacı, cinsel tacizden arınmış bir toplum yaratılması için Konfederasyonumuzun nasıl bir tutuma sahip olduğunun tüm kamuoyuyla paylaşılması ve konuyla ilgili mücadele kararlılığımızın ifade edilmesidir. KESK bu politika belgesi ile cinsel tacize karşı farkındalığın artması için çaba göstermeye, bu tür olayların engellenmesine, bu konudaki iddia ve şikâyetler söz konusu olduğunda, ilkesel tutum almaya hazır olduğunu bildirmektedir.

KESK, kendi bünyesinde ve bağlı sendikalarda ve örgütlü bulunduğu işkollarında, cinsel tacize karşı duyarlık yaratmayı ve taciz mağdurlarına destek vermeyi, kendi bünyesinde ve bağlı sendikalarda çalışanlar söz konusu olduğunda, bu konudaki her türlü iddia ve şikâyetleri titizlikle gündemine almayı ve ilgili kurullarında etkin bir şekilde takip etmeyi taahhüt etmektedir.

Bu politika belgesi, cinsel tacizin yaşanmadığı bir toplumsal ortamın yaratılmasına katkıda bulunmayı ve bu tür olayları engellemeyi amaçlamaktadır. Ancak belgenin amacı, cinsler arasındaki ilişkileri sıkı bir disipline sokmak, rızaya dayalı ilişkileri önlemek, belirli bir cinsel ahlakı dayatmak, ifade özgürlüğünü ve özgür tartışma ortamını engellemek, cinsel içerikli her tür kişisel gerilim ve rahatsızlıkları resmi süreçlere dâhil etmek ve sert yaptırımlarla karşılamak değildir. Bu belge, asıl olarak yukarıda belirtildiği gibi cinsel taciz konularında farkındalık yaratmayı, taciz sayılabilecek davranışları engellemeyi ve mağdurları desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu belge, cinsel tacize uğrayanların, kendilerini daha net ifade etmelerini ve istenmeyen yaklaşımları durdurmak yönünde güçlenmelerini sağlamayı amaçlar.

KESK, bu belge ile Kadın Sekreterliğine bağlı ve görevi işyerinde cinsel taciz konusunun, eğitim, basın yayın ve örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere, Konfederasyonumuzun her türlü faaliyetinde gündeme alınmasını sağlayarak farkındalık yaratmak olan bir komisyon oluşturacağını beyan etmektedir.

KAPSAM

Belgede yer alan hükümler Konfederasyonumuz bünyesinde çalışanları ve üyelerini kapsar. KESK, bu belge ile aynı zamanda bağlı sendikaların da kendi işkollarına ilişkin benzer tutum belgeleri oluşturmalarını teşvik eder.

TANIMLAR

Cinsel Taciz

Taciz; kişinin sahip olduğu özelliklere (din, dil, etnik köken, cinsiyet, ırk, yaş, cinsel tercih, cinsiyet kimliği vb.) yönelik küçük düşürücü, aşağılama, saldırı ve/veya hakaret içeren her türlü sözlü, fiziksel ve görsel davranışlardır. Tacizi belirleyen unsur niyet değil, diğer kişinin üstünde bıraktığı etkidir.

Cinsel taciz ise bir kişinin kendi isteği dışında cinsel içerikli tekliflere, şakalara, hakaretlere ve/veya bunları içeren görsel, sözlü ya da fiziksel davranışlara maruz kalmasıdır. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçunu tanımlayan 105. maddenin gerekçesi cinsel tacizi “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlar” olarak tanımlamaktadır. Cinsel taciz kişiyle vücut teması bulunmadan yapılan ve rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini içerir. Olayın gerçekleştiği ortama ve “bağlam”a göre, ısrarla tekrarlanan eylemler ya da bir tek eylem cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. “Süreklilik” önkoşul değildir.

 Cinsel taciz farklı biçimde gerçekleşebilir ve birçok kez kişiler maruz kaldıkları davranışın taciz olduğunun farkına varamayabilir.

¨       Cinsiyete yönelik taciz: Herhangi bir cinsel eylem içermek amaçlı olmayan ama kişilerin cinsiyetine yöneltilen genellikle düşmanca olan, sözlü, fiziksel veya simgesel olabilen tutumlardır. Halk arasında bir deyiş olan ‘saçı uzun aklı kısa’ gibi sözler buna örnek olarak verilebilir.

¨       Düşmanca ortam tacizi: Bir bireyin performansına zarar vermeyi hedefleyen her türlü sözlü ya da fiziksel cinsel içerikli davranışlar.

¨       Cinsel içerikli tehditler: Açık ya da örtük bir şekilde kişinin işiyle ilgili tehdit veya şantaj yoluyla kişiye yönelik istenmeyen cinsel davranışlarda bulunmak ya da kişiyi cinsel davranışlarda bulunmaya mecbur bırakmak cinsel içerikli tehditlerin içine girer.

¨       İstenmeyen cinsel ilgi veya yakınlık: Kişiye yöneltilen ama kişi tarafından karşılık verilmeyen ve istenmeyen uygunsuz cinsel davranışların tümüdür. Bu davranışlar cinsel içerikli söylemler gibi sözel veya istenmeyen dokunuşlar gibi fiziksel davranışları içerebilir.

¨       Cinsel taciz sözle (cinsel içerikli söz atma), yazıyla (mektupla, cep telefonuyla mesaj atarak, e-mail vasıtasıyla cinsel içerikli beyanlarda bulunma veya cinsel ilişki teklifinde bulunma) veya işaret veya vücut parçalarının kullanılması yoluyla (cinsel çağrışımlı hareketlerde bulunma) gerçekleştirilebilir.

¨       Yukarıda tanımlanan davranışlar ya da yaratılan olumsuz ortamlar kendilerine yöneltilmiş olmasa bile, bu kişilerin işteki başarılarının olumsuz yönde etkilendiği durumlarda da taciz söz konusudur.

Temel kıstas tacizi gerçekleştiren kişinin mağdurun bedenine herhangi bir koşulda temas etmemesidir. Mağdurun bedenine herhangi bir temas söz konusu olduğunda, hareket cinsel taciz yerine cinsel saldırı olarak nitelendirilmektedir.

 

İşyerinde Cinsel Taciz

İş yerinde cinsel taciz, kişinin istenmeyen sözlü, fiziksel ya da görsel cinsel davranışlara çalışma ortamında maruz kalmasıdır.

Kimler iş yerinde cinsel taciz mağduru olabilir?

¨      İki taraf arasında güç eşitsizliğinin olması, bir tarafının diğerine bağımlı/mecbur olması ve sosyal hiyerarşi cinsel tacize zemin hazırlayan önemli unsurlar olsa da iş yerinde cinsel tacize her çalışan uğrayabilir. Tacizde bulunan bir kadın ya da erkek; işveren ya da çalışan olabildiği gibi tacize uğrayan kişi aynı cinsiyetten, üst kademeden ya da alt kademeden olabilir.

¨      Cinsel içerikli teklife uymadığı takdirde kişinin iş hayatıyla ilgili bedeller ödeyeceği, uyduğu takdirde ise hak etmediği kazançlar sağlayacağının açık olarak söylendiği veya ima yoluyla belirtildiği durumlarda iş yerinde cinsel taciz kapsamına girer.

¨      İş yerlerinin hiyerarşik yapılanması ve güç eşitsizliği daha düşük konumdaki kişilerin; ataerkil yapılanma ve işyerinde üst yönetim düzeylerinde genelde erkek çalışanların olması ise kadınların iş yerindeki cinsel tacize daha sık hedef olmasına sebep olmaktadır.

 

İLKELER

 

·         KESK üyeleri ve çalışanları arasında ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelime dayalı ayrımı yapmaz. Bağlı sendikaların da üye ve çalışanları arasında ayrım yapılmamasını takip eder.

·         Cinsel taciz yasaların belirlediği dar çerçevede değil, insan hakları ihlali boyutuyla değerlendirilir.

·         KESK’in cinsel tacize karşı tutumunu aynı zamanda cinsiyete, cinsel kimlik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa karşı tutumunun bir sonucudur.

 

Gizlilik İlkesi

KESK cinsel taciz iddialarının ele alınmasında, tüm aşamalarda başvuru sahibi kişi ve şikâyet edilen kişinin özel hayatlarının gizliliği ilkesine uygun davranacaktır. Gizlilik ilkesi, özellikle cinsel taciz iddialarının, ihtilaf halindeki kişilerin özel yaşamlarıyla ilgili ayrıntıların sosyal ortama taşınmadan çözüme kavuşturulabilmesi ve netleştirilebilmesi açısından da önem taşımaktadır.

Beyan ve Belgeler

Cinsel taciz çoğu zaman iki kişi arasında geçen ve kanıtlaması zor olan bir olgudur ki bu durum, tacize uğrayanları suskun kalmaya itmekte ve dolayısıyla tacize uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu belge ile getirilen önleme mekanizmaları, açık kanıtların olmadığı durumlarda da tacizin doğasına, olayın bağlamına ve kişilere dair daha bütünsel bir akıl yürütme ile olayın niteliğini anlama ilkesiyle işleyecektir. Soruşturmanın başlatılması için “şikâyetçinin beyanı” esas olarak kabul edilecektir. Ancak idari ve adli soruşturma süreçlerinde delillerin yetersiz olması nedeniyle oluşacak şüphe, şüpheli lehine yorumlandığından tacize uğrayan kişilerin soruşturmada delil olarak kullanılabilecek değişik türden materyalleri (görsel, işitsel kayıtlar, ya da tanık ifadeleri) hukuka uygun olmak koşuluyla toplama ve saklama konusunda hassas davranmaları önemlidir

Kasıtlı Yanlış Beyanla

Cinsel tacize maruz kalanlar çoğunlukla bu durumu açıklamaktan çekinirler. Çünkü toplumumuza egemen olan ataerkil önyargılar, cinsel tacizin failinden önce mağduru yargılayan tutumların sergilenmesine neden olabilmektedir. Konfederasyonumuzun yürüteceği farkındalık çalışmaları, cinsel taciz mağdurlarını ikinci kez mağdur eden bu tür ataerkil tutumların önlenmesini ve cinsel tacize uğrayan üye ve çalışanların maruz kaldıkları bu durumu açıklamayabilmeleri için cesaretlendirilmelerini de hedefler.

 

Bununla birlikte ilgili kurullara yapılan başvurular sonrası işletilen süreçte iddia sahibinin kasıtlı olarak yalan söylediğinin ve yanlış beyanlarda bulunduğunun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak anlaşıldığı durumlarda disiplin yaptırımı uygulanacaktır. Bu politika belgesi,  tüm üye ve çalışanlarını cinsel taciz iddiaları üzerinden duygusal ve diğer kişisel hesaplaşmaların görülmemesi konusunda uyarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker